Здравейте,
Можем ли да помогнем?
Messenger
Phone
Oбщи правила за провеждане на кампании за игри с награди на официалните страници на Крина във Facebook и Instagram
30.01.2024


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира от „Суико" ЕООД, ЕИК 121041923, със седалище и адрес на управление: 1202 София, ул. „Малашевска" 16, уебсайт: https://krina.eu/, наричано по-долу още Организатор и/или Крина.

Кампанията се провежда чрез публикуване на конкретни постове, анонсиращи отделни игри на Instagram страницата на Крина (https://www.instagram.com/krinabg/) или Facebook страницата Крина (https://www.facebook.com/KRINAbg/). Кампанията представлява поредица от отделни и независими една от друга игри, които се обявяват с конкретни постове в съответната социална мрежа.

Всеки участник, който изпълни последователно описаните по-долу стъпки за участие в Кампанията, се съгласява с изложените Правила за провеждане на Кампанията („Общи правила"), като се задължава да ги спазва. Общите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията уебсайта на Крина (https://krina.eu/).РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Конкретния срок за провеждане, както и датата на обявяване на печелившите за всяка една игра от Кампанията се обявява в анонсиращия пост за всяка отделна игра в съответната страница на Крина във всяка една социална мрежа - Instagram страницата на Крина (https://www.instagram.com/krinabg/) и Facebook страницата на Крина (https://www.facebook.com/KRINAbg/).

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

I. СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ

Стъпките за участие са:

А. За игрите провеждани в Инстаграм профила на Крина:

1. Всеки желаещ да участва в Кампанията трябва да стане последовател на Instagram профила @krinabg на посочения линк https://www.instagram.com/krinabg/.

2. В рамките на срока на Кампанията да отговори вярно на зададения в поста, обявяващ играта и съдържащ кратките правила, въпрос.Б. За игрите провеждани във Facebook профила на Крина:

1. Всеки желаещ да участва в Кампанията трябва да стане последовател на Facebook профила @krinabg на посочения линк https://www.facebook.com/KRINAbg/.

2. В рамките на срока на Кампанията да отговори вярно на зададения в поста обявяващ играта и съдържащ кратките правила, въпрос.II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

За да се включи в играта, Участникът трябва да отговаря на условията, зададени в специално създадения за Кампанията пост, публикуван на страницата на Крина във Facebook или Инстаграм.

Изисквания за участие:

1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на "Суико" ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от участниците съдържание на Instagram и Facebook страницата.

Организаторът има правото да сваля от Instagram и Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Общи правила.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника. Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя на постовете, които е публикувал.РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКТИ НА КРИНА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА. НАГРАЖДАВАНЕ1. НАГРАДИ


Наградите и тяхното количество, които са обект на Кампанията се обявяват конкретно във всеки пост анонсираш старта на играта в страниците на Крина във Facebook или Instagram.Организаторът си запазва правото да променя списъка с награди, обект на кампанията, без да е необходимо предварително уведомление на участниците. При евентуално изключване на даден продукт от Кампанията, участниците ще бъдат уведомени чрез последвяща публикация на Facebook или Instagram профила на Крина.1. НАГРАЖДАВАНЕ

Победителите ще бъдат изтеглени на случен томболен принцип – за всяка игра по 3 (трима) печеливши, чрез специализиран софтуер.

Печелившите участници във всяка една игра ще бъдат 3 /трима/, като техните Instagram или Facebook профили (в зависимост от социалната мрежа, в която се провежда играта) ще бъдат обявени и публикувани в пост в Instagram или Facebook на страницата на Крина на датата, отбелязана в конкретни пост анонсиращ играта.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора в срок до 2 дни от обявяването на печелившите като му пишат на лично съобщение в съответната социална мрежа, в която се провежда играта – Facebook или Instagram.

Печелившите участници следва да предоставят на Организатора данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката. Срокът за изпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши, като разноските по изпращането са изцяло за сметка на Организатора за територията на България.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не се свържат с Организатора писмено 2 дни след публикуването на печелившите.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите се доставят само на територията на България.РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителя. Включвайки се в играта участникът заявява, че е запознат с Политиката за поверителност на Крина, публикувана на интернет адрес https://krina.eu/politika-za-poveritelnost, както и с условията за събиране и обработване на лични данни включително за целите на участието в играта, за доставката на спечелената награда и че приема тези условия. Администратор на личните данни е Организаторът „Суико" ЕООД, с ЕИК 121041923, с адрес на управление в гр. София 1202, ул. „Малашевска" 16. По въпросите на защитата на личните данни и упражняване правата на субектите на данни участниците в играта могат да се обръщат към длъжностното лице по защита на личните данни, на следния имейл адрес: privacy@suico.eu.

2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, като всеки участник има право по всяко време да откаже предоставяне на личните си данни или да иска предоставените от него данни да бъдат заличени, с което участието му в Кампанията се преустановява.

3. С участието си в Кампанията участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на Кампанията, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите. Организаторът може да предостави личните данни на трети лица, с които Организаторът има сключен договор и, които е определил за обработващи на личните данни. Такива са куриерската фирма, която ще извърши доставката на наградите. Последиците от отказ за предоставяне на лични данни за целите на доставката са свързани с невъзможност за спечелените награди да бъдат доставени до конкретен адрес и лице.

4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Кампанията.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

6. Организаторът декларира и осигурява неговите партньори, да не предоставят данните на трети лица, освен за целите на настоящата Кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон.

7. Всеки участник има право на достъп до обработваните лични данни и право да поиска от Организатора: коригиране на грешни/неактуални лични данни; изтриване на личните му данни; ограничаване на обработването на личните му данни; преносимост на личните му данни; може да възрази срещу обработването на личните му данни; да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване; информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни и лицата, пред които личните им данни е възможно да бъдат разкрити, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление или на имейл адрес privacy@suico.eu, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

8. Събраните в Кампанията лични данни ще бъдат унищожени в едномесечен срок след края ѝ. Личните данни на печелившите участници ще бъдат обработвани в сроковете по чл.38, ал.1, т.3 ДОПК, като за този срок ще бъдат запазени само тези лични данни, които са необходими съобразно закона.

9. При упражняване правата по предходната точка от страна на субект на данни (Участник в Играта) Организаторът може да поиска допълнителни доказателства от заявяващия правото с оглед установяване на самоличността му (процес на верификация), респективно на легитимността му да упражни правата си като субект на данни. Организаторът ще разгледа всяко писмено искане в срок от един месец, считано от получаване на искането за упражняване на правата на участника като субект на данни и установяването на неговота самоличност. Искането трябва да е направено по начин ясно идентифициращ субекта на данни като заедно с искането или допълнително следва да бъдат представени доказателствата, които да идентифицират участника. Искането трябва да съдържа най-малко следната информация:

9.1. трите имена на участника, имейл адрес и друга информация, която позвалоява да идентифицирането на субекта на данните;

9.2. данни за връзка с участника;

9.3. данни на пълномощника, ако искането се подава от пълномощник. В този случай е необходимо да се приложи сканирано и нотариално завереното пълномощно;

9.4. посочване на конкретното право, което участникът желае да упражни и описание на искането;

10. Всеки участник има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в съответствие с тези Общи правила, като Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата по всяко време, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта на Крина. С промените в Правилата Организаторът може включително да удължи или намали периода на Кампанията без да дължи на участниците каквото и да е обезщетение. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

Никакво изменение не може да доведе до обратно действие и всички участници, които преди датата на влизане в сила на промяната вече отговарят на условията за участие в Кампанията, ще участват в последващата томбола за определяне на печелившите имена.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на посочения профил, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). И в този случай не се дължи компенсация на участниците.

Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

Описаната по-горе Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Instagram или Facebook.

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Кампания. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Instagram и Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Общите правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.РАЗДЕЛ 7. ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на разбирателство чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

Настоящите правила влизат в сила от датата, на която са публикувани на уебсайта на Крина (https://krina.eu).Пожелаваме Ви успех!:)