Πληροφορίες σχετικά την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα Σας:  

 

Επωνυμία: „ΣουήΚο” Μ.Ε.Π.Ε.

Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης/ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ: 121041923

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Τηλέφωνο: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Ιστότοπος: krina.eu

 

Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Επωνυμία: Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

ΣουήΚοΜ.Ε.Π.Ε. (Εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας Υπεύθυνος επεξεργασίαςήη Επιχείριση) λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, περί  της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να σας ενημερώσει για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση και για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτή την επεξεργασία.

 

Λόγος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 1. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα Σας  προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου suico.eu σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 (GDPR) και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ρητή συγκατάθεση εκ μέρους Σας ως πελάτης,
 • Τήρηση νομικής υποχρέωσης που ισχύει σχετικά με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου,

Στόχοι και αρχές στην συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα   

Άρθρο 2. (1)  Εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που Εσείς μας παρέχετε σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • λογιστικούς σκοπούς,
 • στατιστικούς σκοπούς,
 • άμεσο μάρκετινγκ,
 • αποστολή ενημερωτικό δελτίο κατόπιν αιτήματός Σας,
 • προστασία της ασφάλειας πληροφοριών.

(2) Εμείς  τηρούμε τις εξής αρχές κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια,
 • περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας,
 • συστοιχία με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων,
 • ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων,
 • περιορισμός της αποθήκευσης για επίτευξη των στόχων,
 • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό των εξής νόμιμων συμφερόντων του:

 • εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η επιχείρησή μας

Άρθρο 3. (1) Η Επιχείρηση εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σας που παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) – ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων στους πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν είναι απαραίτητο η διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων της πράξης.
 • Επικοινωνία με τον αντισυμβαλλόμενο κατόπιν αιτήματος σε email ή μέσω φόρμας από τον ιστότοπο. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της πράξης.

(2) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

 • Συγκεκριμένα στοιχεία Σας(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και όνομα)
 • Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα:1) Πραγματοποίηση επικοινωνίας με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών προς αυτό, 2) για αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
 • Λόγος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας. Τα δεδομένα Σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου και επικοινωνίας επεξεργάζονται με ρητή συγκατάθεση Σας άρθρο 6, παρ. 1, στ. (α) GDPR.   
 • Πρόσθετα δεδομένα που έχετε παράσχει – Αν θέλετε να προσθέσετε την ερώτησή Σας σε εμάς, μπορείτε να συμπληρώσετε σ’ αυτή στοιχεία για όνομα, αριθμό τηλεφώνου.
 • Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: καλύτερη εξυπηρέτηση του αντισυμβαλλομένου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του για επικοινωνία και λήψη πληροφοριών από εμάς.
 • Λόγοι επεξεργασίας των δεδομένων:άρθρο 6, παρ. 1, στ. (α) Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν απαιτείται όταν υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

(3) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή,
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα,
 • γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

(4) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Υπεύθυνο επεξεργσίας από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται.

(5) Η επιχείρηση δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Άρθρο 4. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιεί τα λεγόμενα „cookies” για  τους σκοπούς παροχής πλήρους λειτουργικότητας στον ιστότοπο, βελτίωση της διαμονής των χρηστών, στατιστικούς σκοπούς, διευκόλυνση πρόσβασης κλπ., με το οποίο συμφωνείτε μέσω της χρησιμοποίησης του ιστότοπου μας. Εσείς μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε και / ή να διαγράφετε τα „cookies” χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα „cookies” δεν είναι προσωπικά δεδομένα και δεν χρησιμοποιούνται για εντοπισμό των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου.

 

Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας

 

Άρθρο 5. (1) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Μετά τη λήξη του χρόνου ή κατόπιν αιτήματός Σας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα φροντίσει να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα Σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή για ανωνυμοποίησή τους (δηλ. να τα φέρει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την προσωπικότητά σας).

(2) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα Σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σε σχέση με ηλεκτρονικές παραγγελίες για περίοδο 5 ετών για τους σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων του Υπεύθυνου επεξεργασίας σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η περίοδος διατήρησης δεδομένων απαιτείται να επεκταθεί για να εκπληρωθεί νόμιμη υποχρέωση ή νόμιμα συμφέροντα του Υπεύθυνου επεξεργασίας ή άλλως.

 

Παράδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας για επεξεργασία

 

Άρθρο 6. (1) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί, κατά την κρίση του, να διαβιβάζει όλα ή μέρος των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα σε μεταποιητές προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  (GDPR).

(2) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας Σας ειδοποιεί, σε περίπτωση πρόθεσης, να παραδώσει όλα ή μέρος των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

Τα δικαιώματά Σας στην συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας

 

Ανάκληση της συγκατάθεσης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας

 

Άρθρο 7. (1) Εάν δεν θέλετε να υποστούν επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σας για σκοπούς μάρκετινγκ και παραλαβή ενημερωτικού δελτίου, Εσείς μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, συμπληρώνοντας τη φόρμα απόσυρσης στο Παράρτημα αριθ. 1 ή με αίτημα ελεύθερου κειμένου, και να μας το στείλετε με email privacy@suico.eu.

(2) Μόλις λάβουμε το αίτημά Σας, θα Σας στείλουμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε αναφέρει για παραλαβή ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικών μηνυμάτων, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή Σας ως παραλήπτη ενημερωτικών δελτίων και υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τα οποία ζητείται απόσυρση της συναίνεσης.

(3) Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει εκτελέσει έως τώρα ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

 

Άρθρο 8. (1) Εσείς έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση εάν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με Εσάς καθώς στείλετε αίτηση ελεύθερου κειμένου στο email privacy@suico.eu.

(2) Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα.

(3) Μόλις λάβουμε το αίτημά Σας, θα Σας στείλουμε μια επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή Σας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση στο email που χρησιμοποιήσατε για εγγραφή ή πραγματοποίηση παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Μετά την επαλήθευση, σύμφωνα με το άρθρο 3, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας Σας παρέχει ένα αντίγραφο από τα επεξεργασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με Σας, σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή, κατόπιν αιτήματος.

(5) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα του να επιβάλει διοικητική αμοιβή σε περίπτωση επανειλημμένων ή υπερβολικών αιτημάτων.

 

Δικαίωμα διαγραφής („να ξεχαστεί”)

 

Άρθρο 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας διαγραφή μέρους ή όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με Εσάς και ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν υπάρχει κάποιο από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
 • Εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Διαφωνείτε κατά τη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με Εσάς, ακόμη και για λόγους του άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία που να υπερισχύουν,
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν με σκοπό την τήρηση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που ισχύει για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συγκεντρώθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν τα διατηρεί και επεξεργάζεται:

 • για άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης,
 • για τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία που παρέχεται από το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία του κράτους μέλους που ισχύει για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση του έργου δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί,
 • για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
 • για τους σκοπούς της αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς,
 • για τη σύσταση, την άσκηση ή την προστασία νομικών απαιτήσεων.

(3) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε, θα πρέπει να στείλετε μέσω email αίτημα για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας, που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται, συμπληρώνοντας το έντυπο στο Παράρτημα αριθ. 2 ή μέσω αίτησης σε ελεύθερο κείμενο, τότε ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα στείλει στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιήσατε για εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο ή για επικοινωνία μαζί μας κατά συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στο site, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή Σας ως χρήστης της ιστοσελίδας και υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία έχει απευθυνθεί αίτηση διαγραφής.

(4) Μόλις επαληθεύσουμε την ταυτότητα του αιτούντος και του ατόμου στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες Σας, θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για Εσάς σύμφωνα με την παρ. 3.

 

Δικαίωμα περιορισμού

 

Άρθρο 10. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με Εσάς, στέλνοντας ένα αίτημα σε ελεύθερο κείμενο μέσω email, όταν:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο που επιτρέπει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά Εσείς δεν θέλετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να διαγραφθούν, αλλά μόνο η χρήση τους να περιοριστεί,
 • Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά Εσείς τα ζητάτε για την δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία νομικών απαιτήσεων Σας,
 • Έχετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας σε αναμονή ελέγχου αν οι νομικοί λόγοι του Υπευθύνου επεξεργασίας έχουν πλεονέκτημα έναντι των συμφερόντων Σας.

(2) Μόλις λάβουμε το αίτημά Σας, θα Σας στείλουμε στο email που χρησιμοποιήσατε για εγγραφή  για το ενημερωτικό μας δελτίο ή για επικοινωνία μαζί μας κατά συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή Σας ως χρήστη του ιστότοπου και υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τα οποία έχει απευθυνθεί αίτηση για περιορισμό της επεξεργασίας.

(3) Μετά την επαλήθευση σύμφωνα με την παρ. 2, η Εταιρεία θα διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας, αλλά δεν θα αφαιρέσει τις δημοσιεύσεις που κάνατε στον ιστότοπο, αν υπάρχουν τέτοιες.

 

Δικαίωμα παραλαβής πληροφοριών

 

Άρθρο 12. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να Σας ενημερώσει για τους παραλήπτες για τους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία ζητήθηκε διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα αντίρρησης 

 

Άρθρο 13. Εσείς μπορείτε να ασκήσετε αντιρρήσεις ανά πάσα στιγμή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας που σχετίζεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένης εάν επεξεργάζονται  για τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματά Σας κατά παράβαση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 14. (1) Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα δεδομένα Σας προσωπικού χαρακτήρα ασφαλή. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων (όπως το HTTPS). Χρησιμοποιούμε ανώνυμα και ψευδώνυμα, όταν χρειάζεται. Παρακολουθούμε τα συστήματά μας για τυχόν τρωτά σημεία και επιθέσεις.

Ενώ εμείς προσπαθούμε με κάθε δυνατό, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Σας υπόσχομαι, όμως, να κοινοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές για παραβιάσεις των δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα ή συμφέροντά σας. Εμείς θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για την πρόληψη παραβιάσεων της ασφάλειας και να βοηθήσουμε τις αρχές να συμβεί παραβιάσεις.

Εάν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες Σας, αυτός Σας ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παράβαση και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να Σας ενημερώνει, εάν:

 • έχει αναλάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για προστασία των δεδομένων που επηρεάζονται από την παραβίαση της ασφάλειας,
 • στη συνέχεια έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά Σας,
 • η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογες προσπάθειες.

 

Άτομα, στα οποία παρέχονται τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σας

 

Άρθρο 15. (1) Για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σας και παροχή της υπηρεσίας με πλήρη λειτουργικότητά της και ενόψει των συμφερόντων Σας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να παρέχει τα δεδομένα στις ακόλουθες εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα χωρίς η απαρίθμηση να είναι λεπτομερειακά:

 

Μεταποιητής προσωπικών δεδομένων            Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 • ΜΠΟΡΙΚΑ А.Ε.                                              πληρωμές με πιστωτικές χρεωστικές κάρτες
 • Εκοντ Εκσπρές Ε.Π.Ε.                                    υπηρεσία αποστολής για παράδοση δεμάτων
 • Σπίντι А.Ε.                                                      υπηρεσία αποστολής για παράδοση δεμάτων
 • SilverLiningCommunications Μ.Ε.Π.Ε.       ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Google με τα σχετικά προϊόντα: Google Analytics, Google Tag Managerhttps://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg;
 • Facebook με τα σχετικά προϊόντα: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile και άλλα:https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
 • Mail Chimp:υπηρεσία για αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου;  https://mailchimp.com/legal/privacy/ ;
 • YouTube:
 • Mailer Lite: υπηρεσία για αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου
 • Instagram:https://help.instagram.com/155833707900388;
 • Pinterest:https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

(2) Οι επεξεργαστές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφάλειας κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 16. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μεταφέρει τα δεδομένα Σας σε τρίτες χώρες, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο και υπό τους όρους του άρθρου 6 (2).

Άρθρο 17. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής:

 

Επωνυμία: Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Άρθρο 18. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με προστασία των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εντύπων που συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά, αυτές οι μορφές δεν είναι υποχρεωτικές και μπορείτε να ασκήσετε τις αιτήσεις σας σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχει μια δήλωση γι’ αυτό και σας ταυτοποιεί ως κάτοχο των δεδομένων.

Άρθρο 19. Εάν η συγκατάθεση αφορά μεταφορά, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη μεταφορά των δεδομένων σε τρίτες χώρες, ελλείψει απόφασης για επαρκή προστασία και κατάλληλων μέτρων προστασίας.

 

Παράρτημα αριθ. 1

 

Μορφή απόσυρσης συγκατάθεσης για σκοπούς επεξεργασίας

 

Το όνομά Σας*: …………………….

Το email Σας που έχετε χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα *: …………………….

Δεδομένα ανατροφοδότησης (e-mail)*: …………………….

 

Στο

Επωνυμία: „ΣουήΚο” Μ.Ε.Π.Ε.

Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης/ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ: 121041923

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Τηλέφωνο: 02 8139888

Email: privacy@suico.eu

Ιστότοπος: krina.eu

 

 

Με το παρόν αποσύρω τη συγκατάθεσή μου για επεξεργασία  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχω παράσχει για τους σκοπούς λήψης ενημερωτικού δελτίου, διαφήμισης ή άλλου υλικού μάρκετινγκ γνωρίζοντας τους όρους απόσυρσης της συναίνεσης σύμφωνα με τις Υποχρεωτικές Πληροφορίες για τα δικαιώματα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εξής:

 

Επωνυμία: Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Παράρτημα αριθ. 2

 

Αίτησηνα ξεχαστεί“ – για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με μένα

 

Το όνομά Σας*: …………………….

Το email Σας, με το οποίο έχετε εγγραφτεί ή χρησιμοποιήσει για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Δεδομένα ανατροφοδότησης (e-mail)*: …………………….

 

Στο

Επωνυμία: „ΣουήΚο” Μ.Ε.Π.Ε.

Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης/ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ: 121041923

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Τηλέφωνο: 02 8139888

Email: privacy@suico.eu

Ιστότοπος: krina.eu

 

Παρακαλούμε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε και αποθηκεύετε που παρέχονται από εμένα ή από τρίτους που σχετίζονται με εμένα σύμφωνα με αναγνωρισμένη ταυτότητα θα διαγραφθούν  από τις βάσεις δεδομένων Σας.

Δηλώνω ότι γνωρίζω ότι μέρος ή όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται από τον Υπεύθυνο της επεξεργασίας για τους σκοπούς εκπλήρωσης των νομικών του υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εξής:

 

 

Επωνυμία: Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Παράρτημα αριθ. 3

 

Αίτηση μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Το όνομά Σας*: …………………….

Το email Σας, με το οποίο έχετε εγγραφτεί ή χρησιμοποιήσει για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Δεδομένα ανατροφοδότησης (e-mail)*: …………………….

 

Στο

Επωνυμία: „ΣουήΚο” Μ.Ε.Π.Ε.

Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης/ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ: 121041923

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια, οδός „Μαλασέβσκα” αριθ. 16

Τηλέφωνο: 02 8139888

Email: privacy@suico.eu

Ιστότοπος: krina.eu

 

Παρακαλώ, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εμένα, που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται, να αποσταλθούν σε μορφή XML στο:

e-mail: …………………….

Υπεύθυνος επεξεργασίας – λήψη δεδομένων: …………………….

 

Επωνυμία: „ΣουήΚο” Μ.Ε.Π.Ε.

Αριθμός αναγνώρισης  (Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης, ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ, αριθ. εγγραφής στην Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα): BG121041923, 121041923, 1163968

Emailprivacy@suico.eu

 

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εξής:

 

Επωνυμία: Επιτροπή περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: π. Σόφια 1592, λεωφ. „Προφ. Τσβετάν Λαζάροβ” αριθ. 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg